اطلاعیه شماره 7
1397-06-01
اطلاعیه شماره 7

 احتراما، ضمن سپاسگزاری از پژوهشگرانی که تاکنون اصل مقاله خود را به این دبیرخانه ارسال نموده اند، با توجه به درخواست های  متعدد، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال اصل مقالات تا پایان روز جمعه مورخ 1397/6/9 تمدید می شود. لذا علاقه مندان می توانند تا پایان مهلت مقرر نسبت به ارسال اصل مقاله خود اقدام نمایند.