اطلاعیه شماره2
1397-03-19
اطلاعیه شماره2

قابل توجه نویسندگان مقالات؛ خدمات سومین کنفرانس بین المللی معماری دست کند از سوی سازمان همایش برای نویسندگان اول  مقالات  پذیرفته شده رایگان خواهد بود.