1. اطلاعیه شماره 5
آخرین تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
2. اطلاعیه شماره 4
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
3. اطلاعیه شماره3
انتشارات مقالات برگزیده در نشریه علمی-ترویجی اثر
4. اطلاعیه شماره2
رایگان بودن خدمات برای نویسندگان مقالات
5. اطلاعیه شماره1
به اطلاع می رساند، تاریخ دقیق برگزاری سومین کنفرانس بین المللی معماری دست کند به زودی اعلان خواهد شد.