حمایت کنندگان اصلی
مشارکت کنندگان
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
ایکوموس ایران
کمیسیون ملی یونسکو -ایران
پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری میمند
hamedan-2018