1. مفاهیم و مبانی نظری در معماری دست کند

 • چیستی؛ دامنه تعریف و گستره معنایی
 • تنوع مصادیق و نمونه ها
 • وجوه کاربردی
 • وجوه شکلی در آفرینش فضای معماری
 • وجوه کالبدی -ساختاری
 • وجوه تاریخی و باستان شناختی

2. بستر فرهنگی معماری دست کند

 • واژه شناسی؛ دامنه معنایی معماری دست کند در ادبیات معماری و فرهنگ های محلی
 • مردم شناسی (باورها، اعتقادات، فرهنگ شفاهی و ...)
 • دفاع عامل و غیر عامل
 • توسعه پایدار
 • معماری دست کند برای نسل ها؛ کارکرد کنونی و چشم انداز آینده

3. بستر طبیعی و معماری دست کند

 • وجوه و نقش های گوناگون آب در پیدایش آثار
 • بستر زمین‌ساختی و تنوع محیطی در فرایند شکل گیری معماری
 • زمینه‌های پایداری انرژی در بهره برداری و کاربرد
 • میراث کشاورزی دست‌کند و خلق منظرهای فرهنگی
 • اقلیم و شرایط محیطی و نقش آن در تنوع شکلی و ساختاری معماری

4. حفاظت در معماری دست کند

 • تجارب حفاظت در ایران و جهان
 • تجربیات استفاده امروزین از معماری دست کند(کاربری های سازگار، مبلمان و...)
 • مدیریت و جامعه محلی و نقش آنها در فرایند حفاظت
 • چالش های حفاظت و توسعه در پایداری آثار

5. تکنولوژی و معماری دست کند

 • شیوه های کهن ایجاد، ابزار کند و استادکاران
 • صناعت و هنر در معماری دست کند؛ نمادشناسی، شکل شناسی، زیبایی شناسی، صور نمادین، قالب های هنری
 • معماری دست‌کند معاصر، اصول موثّر در شکل گیری، پایداری، انرژی، سیمای بصری
 • استفاده از شیوه های نوین در مستند سازی معماری دست کند